Biliyor musunuz ? Az Sermaye İle Çok Yatırım Şansınız Var
Fikriniz mi var ? Gelin! Proje İle Teknolojiye Dönüştürelim
Keşfedin Eğitimler İle Farkınızı Ortaya Çıkarın
All premium Magento themes at magentothemesworld.com!

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI
AR-GE VE YENİLİKÇİLİK ODAKLI SANAYİNİN DESTEKLENMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

HİBE MİKTARI

Asgari:100.000 TL
Azami: 400.000TL

 

HİBE ORANI

Asgari % 25
Azami % 50

PROJE SÜRESİ

Azami: 9 Ay

 

SON BAŞVURU TARİHİ

 

TOPLAM BÜTÇE

4.900.000 TL

 

UYGULANDIĞI İLLER

ANTALYA – BURDUR - ISPARTA

ÖNCELİKLER

Öncelik1:İşletmelerde yenilikçi ve yeni ürün üretiminin teşvik edilmesi
Öncelik2:İşletmelerde Ar-Ge alt yapısının geliştirilmesi ve yenilikçi uygulamaların yaygınlaştırılması
Öncelik3:Ar-Ge ve yenilikçilik alanında kamu-özel sektör-üniversite işbirliğinin geliştirilmesi

KİMLER BAŞVURABİLİR
Başvuru sahipleri KOBİ olmalıdır. (250 kişiden az çalışan, 40 Milyon TL’den az cirosu olan)

ÖRNEK PROJE KONULARI

Öncelik 1: İşletmelerde yenilikçi ve yeni ürün üretiminin teşvik edilmesi
§ Prototip aşaması tamamlanmış ve üretime hazır (tescillenmiş) teknolojilerin ve ürünlerin üretilmesine yönelik faaliyetler
§ Yeni ürün odaklı talep yaratılmasına yönelik tanıtım çalışmaları
§ Üretilen mal ve hizmet gruplarının katma değerlerinin artırılmasına yönelik markalaşma, patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım faaliyetleri
§ Yeni ürün, mevcut ürünleri geliştirme, maliyet düşürücü veya kalite artırıcı üretim yöntemleri, ekipmanları, teknolojileri geliştirme projeleri
§ Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tescil belgeleri alınması ve daha önce geliştirilen veya belge alınan ürünlerin ticarileştirilmesi projeleri
§ Tasarım ve ürün geliştirme projeleri.
Ø Öncelik 2: İşletmelerde Ar-Ge altyapısının geliştirilmesi ve yenilikçi uygulamaların yaygınlaştırılması
§ Ar-Ge, yenilikçilik ve yeni teknoloji kullanımına yönelik faaliyetler
§ Üretimde enerji verimliliğini sağlamaya yönelik faaliyetler (Üretim esnasında az enerji tüketen teknolojilerin kullanımı, yenilenebilir enerji kaynaklarının üretimde kullanılmasına yönelik faaliyetler)
§ İşletmelerde yeni ürün veya üretim yöntemlerinin geliştirme amaçlı departman oluşma, laboratuvar kurma, test cihazları, sistem ve yazılım yatırımları projeleri
§ İşletmelerin yenilikçi üretim, işleme ve paketleme süreçlerinin geliştirilmesine yönelik projeler
§ Sanayi, tarım, sağlık ve benzeri sektörlerde ithal edilen bilgi ve teknoloji yoğun, yüksek katma değerli yarı mamul, ara ürün, yardımcı malzeme ekipmanların bölgede üretilmesine yönelik Ar-Ge faaliyetleri
§ Ar-Ge alanında beşeri sermayenin geliştirilmesine yönelik faaliyetler
§ Sanayi atıklarından enerji eldesi veya atıkların hammadde olarak başka bir proseste değerlendirilmesi, ekonomiye kazandırılması
§ Ürünlerin ambalajlanmasında geri dönüştürülebilir veya doğada bozunabilir biyopolimerlerin (nişasta, jelatin, kitosan, selülüz vb.) kullanılması
§ Biyomedikal, tekstil, kimya vb. sanayi işletmelerinde; üretimde nanoteknoloji uygulamalarının kullanılması
Ø Öncelik 3: Ar-Ge ve yenilikçilik alanında kamu-özel sektör-üniversite işbirliğinin geliştirilmesi
§ Üniversite-iş dünyası-toplum bütünleşmesini amaçlayan ve üniversitelerin bilgi birikimini özel sektöre aktarmayı amaçlayan faaliyetler
§ Endüstriyel araştırma ve Ar-Ge izleme sistemlerinin kurulmasına yönelik faaliyetler
§ İşletmelerin yenilikçilik ve yeni ürün özelinde karşılaşabileceği engellerin tespiti ve risk durumlarının ortaya konulmasına yönelik faaliyetler
§ İşletmelerin-üniversitelerin (araştırma merkezleri) yenilikçilik potansiyellerinin sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik faaliyetler

UYGUN MALİYETLER

 • Makine ekipman alımları (2. El olmamalıdır)
 • Sarf Malzemesi maliyetleri
 • Ajans desteğinin % 40’ını geçmemek kaydıyla inşaat giderleri
 • Destek miktarı 200.000 TL üzerinde olan projeler için denetim maliyetleri
 • Tanıtım ve görünürlük maliyetleri

NOT: KDV MALİYETLERİ DESTEKLENMEMEKTEDİR.

      BAŞVURUDA SUNULACAK BELGELER

 • Faaliyet belgesi
 • Bütün Ticaret Sicil Gazeteleri
 • YMM ve ya muhasebeci onaylı son 3 yıla ait mali tablolar
 • VERGİ ve SGK borcu yoktur yazıları
 • Son 3 aya ait SGK hizmet dökümleri
 • Noter Tasdikli imza sirküleri aslı
 • 10.000 TL ve üzeri alımlar için en az 3 adet proforma fatura

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI
TARIMA DAYALI SANAYİNİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

HİBE MİKTARI

Asgari:  75.000 TL
Azami: 400.000TL

 

HİBE ORANI

Asgari % 25
Azami % 50

PROJE SÜRESİ

Azami: 9 Ay

 

SON BAŞVURU TARİHİ

13 MART 2013

TOPLAM BÜTÇE

4.550.000 TL

 

UYGULANDIĞI İLLER

ANTALYA – BURDUR - ISPARTA

ÖNCELİKLER

Öncelik 1: Bölgede faaliyet gösteren tarıma dayalı sanayi işletmelerinin var olan ürünlerinin katma değerini artırarak veya katma değeri yüksek ürün çeşitlendirmesine giderek rekabet güçlerinin artırılması.
Öncelik 2: Tarımsal atıklar ve orman atıklarının yenilenebilir enerji (biyogaz, biyo yakıt) üretiminde kullanılması yoluyla ekonomiye kazandırılması.

KİMLER BAŞVURABİLİR
Başvuru sahipleri KOBİ olmalıdır. (250 kişiden az çalışan, 40 Milyon TL’den az cirosu olan)

ÖRNEK PROJE KONULARI

Öncelik 1: Bölgede faaliyet gösteren tarıma dayalı sanayi işletmelerinin rekabet güçlerinin artırılması
§ Gıda sanayi işletmelerinde ürün çeşitliliğinin artırılması,
§ Yenilikçi, besin değerleri yüksek sağlıklı gıda üretimi,
§ Gıda ve içecek üretiminde ürünlerin raf ömrünü uzatacak uygulamalar,
§ Tarımsal üretimde uluslararası gıda güvenliği kriterlerinin sağlanması,
§ Tıbbi aromatik bitkilerin ve bu bitkilerden elde edilecek sekonder metabolitlerin endüstriyel üretimi,
§ Tarımsal ürünlerin AB standartlarında depolanması, sertifikasyonu, tasniflenmesi ve paketlenmesi ile ihracatın artırılmasına yönelik faaliyetler,
§ Seracılık faaliyetlerinde innovatif uygulamaları baz alan faaliyetler,
§ Tarımsal ürünlerin ambalajlanmasında geri dönüştürülebilir veya doğada bozunabilir biyopolimerlerin (nişasta, jelatin, kitosan, selülüz vb.) kullanılması,
§ Tarıma dayalı sanayi sektöründe üniversite sanayi bütünleşmesini amaçlayan ve üniversitelerin bilgi birikimini özel sektöre aktarmayı amaçlayan faaliyetler.

Ø Öncelik 2: Tarımsal atıklar ve orman atıklarının yenilenebilir enerji (biyogaz, biyoyakıt) üretiminde kullanılması yoluyla ekonomiye kazandırılması
§ Birincil (aspir, kanola gibi tarımsal ürünler), ikincil (tarım ve ormancılık atıkları) veya üçüncül jenerasyon (algler) biyokütlelerden biyodizel ve biyoetanol üretimi,
§ Tarımsal atıklardan biyogaz üretimi sağlanması,
§ Orman artıklarından pelet üretimi veya gazlaştırma ile biyo yakıt elde edilmesi,
§ Örtü altı tarımsal faaliyetlerde seraların ısıtılmasında sera atıklarından elde edilecek biyogaz kullanımı.

UYGUN MALİYETLER

 • Makine ekipman alımları (2. El olmamalıdır)
 • Sarf Malzemesi maliyetleri
 • Ajans desteğinin % 40’ını geçmemek kaydıyla inşaat giderleri
 • Destek miktarı 200.000 TL üzerinde olan projeler için denetim maliyetleri
 • Tanıtım ve görünürlük maliyetleri

NOT: KDV MALİYETLERİ DESTEKLENMEMEKTEDİR.

      BAŞVURUDA SUNULACAK BELGELER

 • Faaliyet belgesi
 • Bütün Ticaret Sicil Gazeteleri
 • YMM ve ya muhasebeci onaylı son 3 yıla ait mali tablolar
 • VERGİ ve SGK borcu yoktur yazıları
 • Son 3 aya ait SGK hizmet dökümleri
 • Noter Tasdikli imza sirküleri aslı
 • 10.000 TL ve üzeri alımlar için en az 3 adet proforma fatura

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI
ALTERNATİF TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

HİBE MİKTARI

Asgari:  75.000 TL
Azami: 400.000TL

 

HİBE ORANI

Asgari % 25
Azami % 50

PROJE SÜRESİ

Azami: 9 Ay

 

SON BAŞVURU TARİHİ

13 MART 2013

TOPLAM BÜTÇE

4.550.000 TL

 

UYGULANDIĞI İLLER

ANTALYA – BURDUR - ISPARTA

ÖNCELİKLER

Öncelik 1: Alternatif turizm faaliyetleri ile turizm ürünlerinin çeşitlendirilmesi ve sezonun 12 aya yayılması,
Öncelik 2: Çevreye duyarlı turizm faaliyetlerinin teşvik edilmesidir.

KİMLER BAŞVURABİLİR

Başvuru sahipleri KOBİ olmalıdır. (250 kişiden az çalışan, 40 Milyon TL’den az cirosu olan)

ÖRNEK PROJE KONULARI

Öncelik 1: Alternatif turizm faaliyetleri ile turizm ürünlerinin çeşitlendirilmesi ve sezonun 12 aya yayılması
§ Eko, sağlık, inanç ve kültür, macera ve dağcılık, kongre, yat, spor, av, yayla turizm çeşitlerinin geliştirilmesine yönelik faaliyetler,
§ Antalya’da otel odaklı turizmin gelişmesinden daha çok tarih, kültür, sanat gibi değerleri baz alan varış noktası odaklı turizm faaliyetleri,
§ Isparta ve Burdur illerinde şehir turizminin geliştirilmesi ve marka değerinin oluşturulması,
§ Bölgesel mimari değerlerin korunarak sıra dışı konaklama ünitelerinin hizmete sunulmasına yönelik faaliyetler,
§ Turizm sektöründe sezon dışı turizm olanaklarının geliştirilmesine yönelik faaliyetler,
§ Turist profili odaklı turizm ürünü oluşturulmasına yönelik faaliyetler,
Ø Öncelik 2: Çevreye duyarlı turizm faaliyetlerinin teşvik edilmesi
§ Turistik işletmelerin çevreye duyarlı üretim/hizmet kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik faaliyetleri,
§ Sürdürülebilir turizm kavramı kapsamında turistik işletmelerde çevre bilincinin oluşturulması ve çevrenin korunmasına katkı sağlayacak faaliyetler,
§ İşletmelerde çevre duyarlılığını dikkate alan kalite yönetim sistemlerinin
geliştirilmesine yönelik faaliyetler,
§ Turizm işletmelerinde tehlikeli atık ve tıbbi atıkların insan sağlığına ve çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf edilmesine yönelik sistemlerin kurulmasını içeren projeler.
§ Turistik işletmelerde ve turizme açık alanlarda yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına olanak veren teknolojilerin alınmasına yönelik faaliyetler.

UYGUN MALİYETLER

 • Makine ekipman alımları (2. El olmamalıdır)
 • Sarf Malzemesi maliyetleri
 • Ajans desteğinin % 40’ını geçmemek kaydıyla inşaat giderleri
 • Destek miktarı 200.000 TL üzerinde olan projeler için denetim maliyetleri
 • Tanıtım ve görünürlük maliyetleri

NOT: KDV MALİYETLERİ DESTEKLENMEMEKTEDİR.

      BAŞVURUDA SUNULACAK BELGELER

 • Faaliyet belgesi
 • Bütün Ticaret Sicil Gazeteleri
 • YMM ve ya muhasebeci onaylı son 3 yıla ait mali tablolar
 • VERGİ ve SGK borcu yoktur yazıları
 • Son 3 aya ait SGK hizmet dökümleri
 • Noter Tasdikli imza sirküleri aslı
 • 10.000 TL ve üzeri alımlar için en az 3 adet proforma fatura