Biliyor musunuz ? Az Sermaye İle Çok Yatırım Şansınız Var
Fikriniz mi var ? Gelin! Proje İle Teknolojiye Dönüştürelim
Keşfedin Eğitimler İle Farkınızı Ortaya Çıkarın
All premium Magento themes at magentothemesworld.com!

KOSGEB


Yeni düzenlemeye göre 250 Kişiden az çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosu 40.000.000 (Kırkmilyon TL) aşmayan firmalar KOBİ sayılır.Kobiler Kosgeb, Dış Ticaret Müsteşarlığı ve Tübitak desteklerinden faydalana bilirler.

KREDİ FAİZ DESTEĞİ
  1. DETAYLI BİLGİ İÇİN KOSGEB PROJE UZMANLARIMIZA DANIŞABİLİRSİNİZ.

1. GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI

 

Ekonomik kalkınmanın sağlanabilmesi ve istihdamın yaratılabilmesi için başarılı ve sürdürülebilir işletmelerin kurulması gerekmektedir. KOSGEB, girişimcilik destek programı ile girişimciliğin desteklenmesi ve yaygınlaşması için çalışmaktadır. Bu kapsamda; girişimcilik kültürünün yaygınlaşması, istihdamın artması, yerel değişkenlere dayalı girişimciliğin desteklenmesi çalışmalarını yaparak ve iş geliştirme merkezlerini kurarak girişimciliğin gelişmesi amaçlanmaktadır.

Girişimcilik destek programı uygulama aşamasında 3 alt programdan oluşmaktadır.

 • Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi

 • Yeni Girişimci Desteği 

 • İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Desteği

 • UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ

Uygulamalı girişimcilik eğitimleri; girişimciliği yaygınlaştırmak ve başarılı işletmelerin kurulabilmesi için girişimcileri “iş planı” kavramı ile tanıştırmak için verilir. Bu eğitimlerin sonucunda adayların kendi fikirlerini hayata geçirmesine yönelik daha verimli iş planları yapabilmeleri hedeflenir. Eğitimler, kendi işini kurmak isteyen kişiler için genel kapsamda yapılabilir. Ayrıca eğitimler, genç girişimciler, kadın girişimciler ve üniversite öğrencileri gibi belirli gruplar için de yapılabilir. Uygulamalı girişimcilik eğitimleri;

 • KOSGEB birimleri tarafından,

 •  Ulusal ve uluslar arası projeler kapsamında KOSGEB tarafından

 • KOSGEB dışındaki kurum ve kuruluşlar tarafından verilebilmektedir.

Uygulamalı girişimcilik eğitimleri 60 saatlik sınıf içi ders ve atölyeler kapsamında tamamlanır. Dört ana modülden oluşur:

 • Modül 1: girişimcilik özelliklerinin sınandığı, iş ile ilgili fikir geliştirmek ve yaratıcılık egzersizlerinin olduğun sınıftır.

 • Modül 2 : İş planı kavramı ve unsurları (Pazar araştırma, pazarla planının yapımı, üretim planlama, yönetim ve finans planlama.

 • Modül 3: iş planı unsurlarının desteklenmesine yönelik atölye çalışmaları

 • İş planının yazımı ve sunumunda dikkat edilecek hususlar.

Bu eğitimlerde, sektörel ve yerel olarak belirtilen ihtiyaçlar doğrultusunda eğitim programı güncellenebilir. Bu eğitimlere katılan kişilerden ücret alınmaz. Eğitim sonunda yüzde 80 devam şartını sağlayan katılımcılara Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi katılım belgesi düzenlenerek verilir.

2.YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
Girişimcilik destek programı kapsamında gerçekleştirilen ya da KOSGEB denetiminde diğer kurumlarca verilen eğitim programlarına katılmış kişilerin program tamamlandıktan sonra kurdukları işletmeler, İŞGEM’ de yer alan işletmeler iş planlarını hazırlayarak başvuru yapabilirler. İşletmelerin bu destekten yararlanabilmeleri için başvuru tarihinden önceki 2 yıl içerisinde kurulmuş olmaları gerekmektedir. İŞGEM’ de yer aldığı için destekten yararlanan bir işletme İŞGEM’ den ayrılırsa destek süreci sonlanır.
Başvuru Aşamaları 

 • Sorumlu kişi başvuru formu ve iş planı ile hizmet merkezine başvurur.
 • İşletmeden sorumlu personel ön değerlendirme formunu doldurarak ilk değerlendirmeyi yapar.
 • Ön değerlendirme sonucu uygun bulunan başvurular Karar Kuruluna sevk edilir.
 • İşletme temsilcileri Karar Kuruluna görüşme yapılmak üzere davet edilir.
 • Başvurusu uygun bulunan işletmenin KOSGEB veri tabanına kaydı yapılır.

2.1 Yeni Girişimci Desteği Kapsamındaki Destekler
A) İşletme Kuruluş Desteği
Bu destek geri ödemesizdir. Aşağıda belirtilen kuruluş giderleri için üst limit 2000 TL olmak üzere destek verilebilmektedir.

 • İşletme kuruluş aşaması noter masrafları
 • İşletmenin ticaret/esnaf sicil kaydının yapılması
 • İşletmenin sicil gazetesinde ilanı
 • Fatura, irsaliye ve gider pusulası belgelerinin basımı ve tasdiki
 • İlgili odalara kayıt yaptırılması
 • İşyeri açma ve çalışma izin ve ruhsatlarının alımı
 • Yazar kasa alımı

B) Kuruluş Dönemi Makine ve Teçhizat Desteği
Geri ödemesiz bir destektir. Desteğin başlamasından itibaren 12 ay içerisinde alınan makine, ofis donanımı için verilen bu desteğin üst limiti 18.000 TL’dir.

C) İşletme Giderleri Desteği
Desteğin başlamasından itibaren 24 ay süresince işletme giderleri için verilen bu geri ödemesiz desteğin üst limiti aylık 5000 TL, toplamda 30.000 TL’dir. Bu destek aşağıdaki işletme giderlerini kapsamaktadır:

 • Personel net ücretleri
 • Elektrik, su, ısıtma, telekomünikasyon, işletmede ürün/hizmet üretim amaçlı kullanılan makinelerin yakıt giderleri

D) Sabit Yatırım Desteği
Desteğin başlamasından itibaren 24 ay süresinde alınan makine ve teçhizat için teminat karşılığında geri ödemeli olarak verilen bu desteğin üst limiti 100.000 TL’dir.

3.İŞ GELİŞTİRME MERKEZİ DESTEĞİ
İşletmeleri ilk kuruldukları zaman zarfında desteklemek için oluşturulan merkezlerdir. Bu merkezlerde işletmelere; mekan, ortak kullanım hizmetleri, eğitim/danışmanlık ve çeşitli ağ hizmetlerine ulaşım gibi imkanlar sunulmaktadır.

  • İŞGEM Kuruluş Desteği,

Bu destek yeni kurulacak İŞGEM’ ler için verilir. Bunun için İŞGEM kurma talebi kurul tarafından kabul edilmiş ve İŞGEM adı kullanım hakkı sözleşmesini imzalamış olan kuruluşlara verilir. Bu destekte;

 • Bina tadilatı için toplam 600.000 TL
 • Ofisler ve ortak kullanım alanları için gerekli olan mobilyalar ve donanım alımı için 125.000 TL
 • İŞGEM yöneticisinin net ücret üzerinden aylık 2.000 TL olmak üzere 25.000 TL

Olarak geri ödemesiz olarak verilen desteğin üst limiti 750.000 TL’dir.

  • İŞGEM İşletme Desteği

Bu destek, İŞGEM Adı Kullanım Hakkı sözleşmesini imzalamış ve kurulum sürecini tamamlamış olan işletmelere verilir. Bu destek en fazla 36 ay süre ile verilebilir. Bu destek kapsamında İŞGEm’ ler için;

 • En fazla üç adet personel için net ücret üzerinde aylık 1000 TL olmak üzere toplamda 30.000 TL
 • İŞGEM işletmelerine yönelik toplu eğitim/danışmanlık faaliyetleri için 50.000 TL
 • İŞGEM binası küçük tadilatları için 20.000 TL

Olmak üzere geri ödemesiz olarak verilen desteğin üst limiti 100.000 TL’dir.

ÖZET
Programın Amacı ve Gerekçesi

 • Ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünün temel faktörü olan girişimciliğin desteklenmesi ve yaygınlaştırılması,
 • Başarılı ve sürdürülebilir işletmelerin kurulması,
 • Girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması,
 • İş Geliştirme Merkezlerinin kurulması ile girişimciliğin geliştirilmesi,
 • İstihdamın artırılması,
 • Yerel dinamiklere dayalı girişimciliğin desteklenmesi.


Girişimcilik Destek Programı 3 alt programdan oluşur:

 • Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi
 • Yeni Girişimci Desteği 
 • İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Desteği


Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi

 • Minimum 60 saatlik eğitim ve atölye çalışmasından oluşan eğitim programını kapsar (girişimcilik özelliklerinin sınanması, iş fikri egzersizleri yapılması ve iş planı hazırlanması)
 • Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri KOSGEB veya diğer kurum ve kuruluşlar (üniversite, İŞKUR, meslek kuruluşu, belediye v.b. tarafından düzenlenebilir,
 • Eğitimler, genel ve özel hedef grupları (gençler, kadınlar, dezavantajlı gruplar) için düzenlenir,
 • Eğitimlere katılanlardan ücret alınmaz. 


Yeni Girişimci Desteği

Bu destekten;

 • Uygulamalı girişimcilik eğitimini tamamlayarak işini kuran girişimciler ve
 • İŞGEM girişimcileri faydalanabilir.  

 
Yeni Girişimci Desteği Destek Unsurları 
 


DESTEK UNSURU

 

ÜST LİMİT (TL)

DESTEK ORANI (%) (1. ve 2 . Bölge)

DESTEK ORANI (%) (3. ve 4. Bölge)

İşletme Kuruluş Desteği

Geri ödemesiz

2.000

 

60
(Kadın veya özürlü girişimci:70)

 

70
(Kadın veya özürlü girişimci:80)

Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat ve Ofis Donanım Desteği

Geri ödemesiz

18.000

İşletme Giderleri Desteği

Geri ödemesiz

30.000

Sabit Yatırım Desteği

Geri Ödemeli

100.000


İş Geliştirme Merkezi Desteği

 • İş Geliştirme Merkezleri, bünyesinde barındırdığı işletmelere, işletme geliştirme danışmanlığı, uygun koşullarda iş yeri mekânı, ortak ofis ekipmanı, ofis hizmetleri gibi hizmetler sunarak işletmelerin en kırılgan oldukları ilk yıllarını sağlıklı bir şekilde aşmalarını ve büyümelerini sağlamak amacıyla kurulan ve işletilen merkezlerdir.
 • İşletme Geliştirme Merkezlerinin kuruluş başvurusu; belediyeler, üniversiteler, özel idareler, kalkınma birlikleri, meslek         kuruluşları ve kar amacı gözetmeyen kooperatifler tarafından münferiden veya birlikte yapılabilir.


İş Geliştirme Merkezi Desteği Destek Unsurları


   DESTEK UNSURU

 

ÜST LİMİT (TL)

DESTEK ORANI  (%) (1. ve 2 . Bölge)

DESTEK ORANI (%) (3. ve 4. Bölge)

İŞGEM Kuruluş Desteği (18 ay)

 • Bina tadilatı
 • Mobilya Donanım
 • İŞGEM Yönetim

Geri ödemesiz

750.000
600.000
125.000
25.000

60

70

İŞGEM İşletme Desteği (36 ay)

 • Personel
 • Eğitim, Danışmanlık
 • Küçük tadilat

Geri  ödemesiz

100.000
30.000
50.000
20.000

60

70

 

5.KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI

 

PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ NEDİR ?

 • İşletmelere özgü sorunların işletmeler tarafından projelendirildiği ve projelendirilen maliyetlerin desteklenebildiği bir programa ihtiyaç duyulması,
 • KOBİ’lerde proje kültürü ve bilincinin oluşturulması,
 • İşletmelerin proje yapabilme kapasitelerinin geliştirilmesi,
 • Esnek destekleme sistemine ihtiyaç duyulması.

PROGRAM VE PROJE LİMİTLERİ NASILDIR?

2. GENEL DESTEK PROGRAMI

 

GENEL DESTEK PROGRAMI

DESTEK ORANI (%)

 

DESTEK
ÜST LİMİTİ

1. Bölge

2,3,4 Bölgeler

5. ve 6. Bölgeler

1

Yurt İçi Fuar Desteği

45.000

% 50

% 60

% 70

 

2

Yurt Dışı İş Gezisi Desteği

20.000*

 

3

Tanıtım Desteği

25.000

 

4

Eşleştirme Desteği

30.000

 

5

Nitelikli Eleman İstihdam Desteği

50.000

 

6

Danışmanlık Desteği

22.500

 

7

Eğitim Desteği

20.000

 

8

Enerji Verimliliği Desteği

75.000

 

9

Tasarım Desteği

22.500

 

10

Sınai Mülkiyet Hakları Desteği

30.000**

 

11

Belgelendirme Desteği

30.000**

 

12

Test, Analiz ve Kalibrasyon Desteği

30.000

 

13

Bağımsız Denetim Desteği

15.000

 

14

Gönüllü Uzmanlık Desteği

15.000

 

15

Lojistik Desteği

40.000

 

3.Kobi Gelişim Destek Programı

 

PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ

- Ülkenin ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin, ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması,

-  KOBİ’lerin rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi,  amacıyla hazırlayacakları projelerin desteklenmesidir.

DESTEK UNSURLARI

Destek unsurları, Proje Teklif Çağrısı özelinde konunun özelliği dikkate alınarak değişiklik arz edecektir.

 

Proje Süresi

En az 6
En Fazla 36 Ay
(+6) Ay

Destek Üst Limiti

Geri Ödemesiz Destek - En fazla 300.000 TL
Geri Ödemeli Destek - En fazla 700.000 TL

Proje Destek Oranı

1. ve 2. Bölgelerde en fazla %60
3., 4., 5. ve 6. Bölgelerde  en fazla %80

DESTEKLENECEK PROJE GİDERLERİ

- Program kapsamında desteklenecek proje giderleri Proje Teklif Çağrısında belirlenir ve belirlenen esaslar dahilinde desteklenecek proje giderlerine Kurul karar verir. Ancak; gayrimenkul alım, bina inşaat, tefrişat, taşıt aracı alım ve kiralama, proje ile ilişkilendirilmemiş personel giderleri ve diğer maliyetler ile vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri desteklenmez.

- Personel giderleri, net ücret (asgari geçim indirimi, ikramiye, prim vb. ek ödemeler hariç) üzerinden desteklenir.

- Proje kapsamında desteklenmesi uygun görülen gider grupları toplamı ile destek türleri, Proje Teklif Çağrısında belirlenen üst limit, oran ve varsa gider kısıtlarını geçmeyecek şekilde Kurul tarafından belirlenir.

 

4. AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI

 

PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ NEDİR?

 • Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip KOBİ ve girişimcilerin geliştirilmesi,
 • Teknolojik fikirlere sahip tekno-girişimcilerin desteklenmesi,
 • KOBİ’lerde Ar-Ge bilincinin yaygınlaştırılması ve Ar-Ge kapasitesinin artırılması, 
 • Mevcut Ar-Ge desteklerinin geliştirilmesi,
 • İnovatif faaliyetlerin desteklenmesi,
 • Ar-Ge ve İnovasyon proje sonuçlarının ticarileştirilmesi ve endüstriyel uygulamasına yönelik destek mekanizmalarına ihtiyaç duyulması.


PROJE SÜRESİ NE KADARDIR?

 • Ar-Ge ve İnovasyon Programı için en az 12 (on iki), en çok 24 (yirmi dört) ay, 
 • Endüstriyel Uygulama Programı için en çok 18 (on sekiz) ay,
 • Her iki program için de Kurul kararı ile 12 (on iki) aya kadar ek süre verilebilir.


AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI        


AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI

Destek Üst Limiti (TL)

DESTEK ORANI (%)

Ar-Ge ve İnovasyon Programı

 

 

İşlik Desteği

İşliklerden bedel alınmaz

Kira Desteği (teknopark için 30.000)

24.000

75

Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği

150.000

75

Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği (Geri Ödemeli)

300.000

75

Personel Gideri Desteği

150.000

75

Başlangıç Sermayesi Desteği

20.000

100

Proje Geliştirme   Desteği

Proje Danışmanlık Desteği

25.000

75

Eğitim Desteği

10.000

Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği

20.000

Proje Tanıtım Desteği

5.000

Yurtdışı Kongre/Konferans/Fuar Ziyareti/Teknolojik İşbirliği Ziyareti Desteği

15.000

Test, Analiz, Belgelendirme Desteği

25.000

Endüstriyel Uygulama Programı

 

 

Kira Desteği

18.000

75

Personel Gideri Desteği

150.000

75

Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Gid. Desteği

150.000

75

Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Giderleri Desteği (Geri Ödemeli)

500.000

75


Program Süresi

3 yıl

Proje Süresi

6-24 ay (+12 ay)

Destek Üst Limiti

150.000 TL

Destek Oranı

1. ve 2. bölgede % 50          3. ve 4. bölgede % 60

DESTEKLENECEK PROJE KONULARI NELERDİR?
 
İşletmelerin; üretim, yönetim-organizasyon, pazarlama, dış ticaret, insan kaynakları, mali işler ve finans, bilgi yönetimi ve bunlarla ilişkili alanlarda sunacakları projeler desteklenir.

DESTEKLENECEK PROJE GİDERLERİ NELERDİR?

Bu program kapsamında desteklenecek proje giderlerine Kurul karar verir. Ancak, arsa, bina, inşaat, tadilat, tefrişat ve benzeri, taşıt aracı, vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri, haberleşme giderleri, proje ile ilgili olmayan personel giderleri, enerji ve su giderleri, kira giderleri, finansman giderleri, proje ile ilişkilendirilmemiş diğer maliyetler desteklenmez.

Proje ile ilişkilendirilmiş makine-teçhizat, hammadde ve malzemeye ilişkin KOSGEB desteği, Kurul tarafından karar verilen toplam KOSGEB destek tutarının % 10 (on)’unu aşamaz. Proje kapsamında alınacak yazılım için sağlanacak KOSGEB desteği bu sınırlamaya dahil değildir.


6. TEMATİK PROJE DESTEK PROGRAMI

 

PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ NEDİR?

 • KOBİ’lerin kendi işletmelerini geliştirmeleri ve Meslek Kuruluşları tarafından küçük ve orta ölçekli işletmelerin geliştirilmesi amacıyla daha fazla proje hazırlamalarının teşvik edilmesi,
 • Makro strateji dokümanlarında işaret edilen öncelikler dikkate alınarak belirlenen tematik alanlarda bölgesel ve sektörel ihtiyaçların karşılanması,
 • KOBİ’lerin uluslararası mevzuat ve önceliklere uyumunun sağlanması,

 
TEMATİK PROJE DESTEK PROGRAMI DESTEK UNSURLARI
NELERDİR?

 

Çağrı Esaslı Tematik Program

Meslek Kuruluşu Proje Destek Programı

Başvuru Yapabilecekler

KOBİ’ler ve Meslek Kuruluşları

Meslek Kuruluşları

Program Süresi

 -

3 Yıl

Proje Süresi

Proje Teklif Çağrısında Belirlenir

24 Ay (+12 Ay)

Destek Oranı

1. ve 2. Bölgede % 50
3,4,5 ve 6 Bölgede % 60

1. ve 2. Bölgede %50
3,4,5 ve 6 Bölgede % 60

Destek Ödemesi

Geri Ödemeli ve Geri Ödemesiz seçeneklerle

Geri Ödemesiz

Destek Üst Limiti

Proje Teklif Çağrısında Belirlenir

150.000 TL


Çağrı Esaslı Tematik Program Desteklenecek Proje Giderleri Nelerdir?

 • Personel ücretleri ve seyahat giderleri,
 • Makine-ekipman, yazılım ve donanım alımı veya kiralanması giderleri (azami %25),
 • Sarf malzemesi giderleri,
 • Hizmet alım giderleri, 
 • Genel idari giderler (azami %10).


Meslek Kuruluşu Proje Destek Programı Desteklenecek Proje Giderleri Nelerdir?

Kurul tarafından uygun bulunan ve aşağıda belirtilenler dışında kalan giderler destek kapsamındadır;
Bina inşaat yapımı, tadilatı, gayrimenkul alımı, makine-teçhizat, tefrişat, taşıt aracı, vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri, haberleşme giderleri, finansman giderleri, proje ile ilgili olmayan personel giderleri, enerji, su, kira giderleri, proje ortaklarından alınan danışmanlık ve hizmet alımı giderleri ve proje ile ilişkilendirilmemiş maliyetler.

 

 

7. İŞBİRLİĞİ - GÜÇBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI

 

PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ NEDİR?
 

 • KOBİ’lerin işbirliği-güçbirliği anlayışında bir araya gelerek “Ortak Sorunlara Ortak Çözümler” üretilmesi,
 • KOBİ’lerin tedarik, pazarlama, düşük kapasite kullanımı, rekabet gücü zayıflığı, finansman başta olmak üzere tek başlarına çözümünde zorlandıkları birçok soruna çözüm bulunması,
 • KOBİ’lerin bir araya gelerek kapasite ve rekabet gücü yüksek işletmelere dönüşmesi,
 • Ölçek ekonomisinden yararlanılarak kaynak tasarrufu sağlanması,
 • KOBİ’ler arasında ortaklık ve işbirliği kültürünün geliştirilmesi.

PROGRAM VE PROJE LİMİTLERİ NELERDİR?
     


Proje süresi

6-24 ay (+12 ay)

Destek Üst Limiti

300.000 TL (geri ödemesiz) 700.000 TL (geri ödemeli)

Destek Oranı

1. bölgede % 50 -  2,3 ve 4         bölgede % 60 - 5 ve 6 bölgede % 70

 
 İŞBİRLİĞİ - GÜÇBİRLİĞİ ORTAKLIK MODELLERİ

 • Proje ortağı işletmelerin mevcudiyetlerini koruyarak kurulacak olan işletici kuruluşa ortak olmaları,
 • Proje ortağı işletmelerin bir kısmının ya da tamamının kendilerini feshederek kurulacak işletici kuruluşa ortak olmaları,
 • Proje ortağı işletmelerin bir kısmının kendilerini feshederek ortaklardan birinin bünyesinde birleşmesi,
 • Her bir ortaklık modelinde en az 5 işletmenin bir araya gelmesi şartı aranır.
  DESTEKLENECEK PROJE KONULARI NEDİR?

 • Hammadde, ara mamul, mamul, lojistik ve diğer hizmetleri daha hızlı ve ucuz temin edebilmeleri amacıyla ortak tedarik,
 • Müşteri istekleri ve pazarın talebi doğrultusunda ürün ve hizmet geliştirmeleri, ürettikleri ürün ve hizmetleri yeni pazarlara sunmaları amacıyla ortak tasarım,
 • Ürün ve hizmet kalitelerini yükseltmek ulusal ve uluslararası pazar paylarını artırmak, marka imajı oluşturmak, uluslar arası pazarın ihtiyaçlarına cevap vermeleri amacıyla ortak pazarlama,
 • Ürün ve hizmet standartlarını geliştirmeleri amacıyla ortak laboratuar,
 • Üretim ve hizmet kapasitelerini, çeşitlerini, verimliliğini ve kalitelerini artırmak amacıyla ortak imalat ve hizmet sunumu konularında sunacakları projeler desteklenir. 

 

9.Gelişen İşletmeler Piyasası Kobi Destek Programı

 

PROGRAMIN AMACI NEDİR?

Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programı” ile KOBİ’lerin sermaye piyasalarından kaynak temin etmenin yanında halka açılacak işletmelere;

 • Önemli büyüklükte kurumsal ve kalıcı finansman kaynağına ulaşma imkanı 
 • Ortaklarına ve yatırımcılara kendi hisse senetleri için bir piyasa yaratması,
 • İstikrarlı ve güven verici bir görünüm arz etmesi ve itibar artışı,
 • Kamuyu aydınlatma yükümlülükleri ile birlikte ortaklıklar daha şeffaf olmaları ve daha yaygın tanıtım imkanları sağlanması,
 • Halka açık hale gelinmesi, aile şirketi yapısından çıkıp, mülkiyet ve yönetimin ayrılmasına ve bu suretle şirketin profesyonel yöneticiler tarafından yönetilmesi
 • sağlanmış olacaktır.

 

PROGRAMIN KAPSAMI NEDİR?

Program kapsamında, KOBİ’lerin paylarının Gelişen İşletmeler Piyasası’nda işlem görmek üzere halka açılma sürecinde;

 • Piyasa danışmanı danışmanlık hizmet bedeli,
 • Bağımsız denetim hizmeti bedeli,
 • Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kurul kaydına alma ücreti,
 • İMKB Gelişen İşletmeler Piyasası Listesine kabul ücreti,
 • Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) masrafı,
 • Aracı kuruluşa ödenecek aracılık komisyonu

 

PROGRAMIN UNSURLARI, ORANI VE ÜST LİMİTİ NEDİR?
Program kapsamında sağlanan desteğin toplam üst limiti 100.000 (Yüzbin) TL olup, destek unsurlarının üst limit ve oranları aşağıda tablo halinde verilmiştir.


Destek Unsurları

Destek Ödemesi
Üst Limiti (TL)

Oranı (%)

Piyasa danışmanı danışmanlık hizmet bedeli (azami 2 yıl)

60.000

75

Bağımsız denetim hizmeti bedeli

20.000

75

SPK kurul kaydına alma ücreti

 

10.000

 

100

İMKB Gelişen İşletmeler Piyasası Listesine kabul ücreti

Merkezi Kayıt Kuruluşu masrafı

Aracı kuruluşa ödenecek aracılık komisyonu

10.000

75