Biliyor musunuz ? Az Sermaye İle Çok Yatırım Şansınız Var
Fikriniz mi var ? Gelin! Proje İle Teknolojiye Dönüştürelim
Keşfedin Eğitimler İle Farkınızı Ortaya Çıkarın
All premium Magento themes at magentothemesworld.com!

İzmir Kalkınma Ajansı

İZMİR KALKINMA AJANSI
YENİLENEBİLİR ENERJİ VE ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ MALİ DESTEK PROGRAMI

HİBE MİKTARI

Asgari:  100.000 TL
Azami: 1.000.000TL

 

HİBE ORANI

Asgari % 10
Azami % 50

PROJE SÜRESİ

Azami: 12 Ay

 

SON BAŞVURU TARİHİ

 

TOPLAM BÜTÇE

15.000.000 TL

 

UYGULANDIĞI İLLER

İZMİR

ÖNCELİKLER
Öncelik 1
Yenilenebilir enerji sistemlerinin ve çevre teknolojilerinin tasarımına ve üretimine yönelik Ar-Ge veya ürün/süreç yeniliği ve ticarileştirme çalışmaları
Öncelik 2
Yenilenebilir enerji kaynakları ile lisanssız elektrik üretimine yönelik olarak 50 kWh veya üzerinde kapasiteye sahip yatırımlar yapılması
Öncelik 3
Yenilenebilir enerji kaynaklarının ısıtma, kurutma, soğutma ve ulaştırma amaçlı kullanımının sağlanması

KİMLER BAŞVURABİLİR
Başvuru sahipleri KOBİ olmalıdır. (250 kişiden az çalışan, 40 Milyon TL’den az cirosu olan)

ÖRNEK PROJE KONULARI
Öncelik 1 İçin Örnek Proje Konuları

 • Rüzgâr türbin kanatları için dayanıklı kompozit malzeme geliştirme çalışmaları
 • Rüzgâr santral yönetimi ve şebeke yönetimi konusundaki yazılım çalışmaları
 • PV’de ince film teknolojisi/nano kaplama ve yoğunlaştırılmış güneş enerji (CSP) teknolojilerinin geliştirilmesi
 • Yoğunlaştırılmış güneş enerjisi (CSP) teknolojisinin ticarileştirilmesine uygun süreç ve parça geliştirme çalışmaları
 • Jeotermal enerjide düşük sıcaklıklarda kullanılacak ısı pompalarının imalatı
 • Birden fazla yenilenebilir enerji sisteminin birlikte çalışılabilmesi için (Hibrit sistem) entegrasyon ve sistem yönetim çalışmaları
 • Biyo-yakıt proses atıklarının değerlendirilme teknolojilerinin geliştirilmesi ve üretilmesi
 • Atıkların kaynağında azaltılmasına/üretime döndürülmesine (temiz üretim), değerlendirilmesine ve atıklardan yakıt üretimine yönelik projeler
 • Elektrikli araçların şarj ünitelerinin üretimi

Öncelik 2 İçin Örnek Proje Konuları

 • İşletimi kolay, kırsalda kullanılabilecek biyo-enerji paket tesislerinin kurulması
 • Güneş enerjisi, biyogaz, jeotermal, rüzgâr, biyo-kütle vb. yenilenebilir enerji kaynaklarından lisanssız elektrik üretimine yönelik 50 kWh veya üzerinde kapasiteye sahip yatırım projeleri

Öncelik 3 İçin Örnek Proje Konuları

 • Jeotermal ve güneş enerjisinin sebze-meyve kurutma, sera ısıtma amaçlı kullanılması
 • Güneş termal enerjisini büyük ölçekli binalarda veya endüstriyel sistemlerde ısıtma, soğutma ve kurutma amaçlı kullanmak üzere çalışmalar

UYGUN MALİYETLER

 • Makine ekipman alımları (2. El olmamalıdır)
 • Laboratuar malzemeleri satın alma  maliyetleri
 • Ajans desteğinin % 30’unu geçmemek kaydıyla inşaat giderleri
 • Destek miktarı 200.000 TL üzerinde olan projeler için denetim maliyetleri
 • Tanıtım ve görünürlük maliyetleri

NOT: KDV giderleri desteklenmemektedir.

      BAŞVURUDA SUNULACAK BELGELER

 • Faaliyet belgesi
 • Bütün ticaret sicil gazeteleri
 • Noter tasdikli imza sirküleri
 • 2009-2010-2011 Kurumlar vergisi beyannameleri,
 • Son 3 aya ait SGK hizmet dökümleri
 • İşyeri açma ve çalıştırma ruhsatı (aslı gibidir – noter onaylı)

 

 • ÇED belgesi ya da gerekli değildir yazısı veya müracaat yazısı
 • KOBİ bilgi beyannamesi (2010-2011)

 

 • (2. Öncelik için) 10.03.2012 tarih ve 28229 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğde belirlenen koşullara uygun olarak alınmış Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu
 • (2. Öncelik için) Başvuru sahibinin dağıtım şirketinden alınmış elektrik aboneliğini ve 2011, 2012 yıllarına ait elektrik tüketim miktarını gösterir belge
 • (2. Öncelik için) Lisanssız elektrik üretim sisteminin kurulacağı yerin mülkiyetini gösterir belge (Söz konusu yer başvuru sahibine ait değil ise, bu belgeye ek olarak mülk sahibiyle yapılmış en az 10 yıllık kira sözleşmesi)
 • 10.000 TL ve üzeri alımlar için en az 3 ‘er adet proforma
 • Varsa güncel kapasite raporu